My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

Åtvids bergslag

Anders Persson, Kjell Svarvar and Britt Svensson

2017. 260 p.
(Atlas över Sveriges bergslag)
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 123.

Price (SEK): 200:-

Föreliggande rapport över Åtvids bergslag är den 22:a publicerade i en serie av 23 planerade rapporter från projektet Atlas över Sveriges bergslag.

Projektets syfte är att i text- och kartform publicera det industriarkeologiska kulturarvet kring de bergshistoriska lämningarna i respektive bergslag. Genom att presentera och koppla lämningarna till kartarkivalier, historiska uppgifter och levande bebyggelse i miljöerna är avsikten att rapporterna ska tjäna som utgångspunkt för fördjupad forskning och som underlag för arbetet inom den regionala kulturmiljövården. Rapporterna tjänar också som vägvisare till bergshistoriska miljöer för forskare, skolor och hembygdsintresserade.

Åtvids bergslag skiljer sig på flera sätt från tidigare rapporter i serien. Den redovisar det historiska materialet på ett mer omfattande sätt, då detta i större utsträckning publicerats. Sedan 1995 har inventeringsprojektet Skog och Historia bedrivits i samarbete mellan Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Östergötlands län och Östergötlands museum. Ett rikt material av kolbottnar och sentida bebyggelse har registerats och varit möjligt att ta med i rapporten. Det ger en mer fullständig bild av vilka lämningar som finns bevarade och Åtvids bergslags rika kulturhistoriska innehåll.

Projektet har varit ett samarbete mellan Jemkontoret, Riksantikvarieämbetet samt den regionala kulturmiljövården. Arbetet har samordnats inom Jernkontorets Bergshistoriska utskott, dess expertkommitte 91, samt en särskild projektgrupp med representanter för Jernkontoret, Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården. Rapporten över Atvids bergslag har bekostats av Länsstyrelsen i Östergötlands län, Östergötlands museum och Jernkontoret.