My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

Specialstål – produkter och marknadsföring

Claes-Henrik Engström

2015. 112 s. Ill.
(Dokumentation av svensk järn- och stålindustri)
Jernkontorets bergshistoriska utskott H 82.

Price (SEK): 175:-

På 1990-talet beslöts om en dokumentation rörande specialstål. Projekt 9044/92 påbörjades med en rundskrivelse till ett flertal verk inom området
”specialstål”, där man efterfrågade en av verken själva sammanställd dokumentation av aktiviteter, framförallt under senare hälften av 1900-talet. Under årtiondet inkom 58 separata artiklar i ämnet. Därav var 28 stycken(!) separat från Sandvik, vilka sammanfattades i en rapport utgiven av Jernkontorets Bergshistoriska utskott år 1993, Serie H 52. De övriga kom från ett flertal av de tillfrågade verken, dock inte från alla, och utformningen och djupet på beskrivningarna varierade.

År 2012 beslöt man i Bergshistoriska utskottet på Jernkontoret att undersöka om man kunde sammanställa det befintliga materialet och göra det tillgängligt för en bredare läsekrets. Bergsingenjör Tor Olov Norrman, med ett förflutet i bl.a. Uddeholm, SKF och ABB, läste igenom de inkomna uppsatserna och framförde synpunkten att det är görligt, men att det kräver en del arbete med systematisering och även kompletteringar. Det visade sig nämligen att uppgifter om en del produktgrupper hos de olika bruken saknades i beskrivningarna; ja, det saknades även hela bruk i sammanställningen.

Vid ett möte i december 2012 beslöt styrgruppen för projektet om dokumentation av svensk järn- och stålindustri att en ”fördjupande” beskrivning skulle göras förutom sammanställningen, avseende Hagfors, då speciellt verktygsstålet.

De tidigare inkomna uppsatserna beskriver synen på händelser och fakta från 1900-talets perspektiv. Sedan dess har ytterligare litteratur och rapporter om samma tid, och även den närmast följande, tillkommit. I dessa finns flera mycket intressanta beskrivningar av skeendet beträffande olika bruk och produkter. Genom att lägga till referenser till dessa senare skrifter får man en kompletterande bild av vad som hände under den aktuella tiden.

Syftet med sammanställningen i denna rapport är att man på ett lättöverskådligt sätt skall kunna skaffa sig en uppfattning hur olika befattningshavare på specialstålverken vid uppsatsernas tillkomst såg på produkter, produktion och marknadsföring. Vill man fördjupa sig i händelseförloppen kan man med behållning gå till källorna, det vill säga originaldokumenten som förvaras på Jernkontoret.