Anslagsfinansiera anskaffning och drift av isbrytare

Varor och människor behöver kunna transporteras året om i hela landet. Vinterväghållning på sjöväg bör finansieras på samma sätt som vinterväghållning på väg och järnväg. Det behövs också en investeringsplan för nya isbrytare.

Den övergripande styrningen för det svenska transportsystemet sker genom det transportpolitiska målet som är beslutat av riksdagen flera gånger. Målet består av ett funktionsmål och ett hänsynsmål, som handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Första meningen i det övergripande funktionsmålet tydliggör att tillgänglighet är en utgångspunkt i transportpolitiken – transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.

För industrin är tillgänglighet ofta det grundläggande behovet tillsammans med tillförlitlighet. En logistikkedja är inte starkare än sin svagaste länk. Industrin skulle dock önska ännu större fokus på tillgänglighet eftersom problem i transportsystemet ofta uppstår till följd av dålig tillgänglighet. Detta blir extra kännbart för de industrier som verkar på landsbygden såsom stålindustrin.

En viktig faktor för tillgänglighet är vinterväghållning. Transporter av varor och människor ska kunna säkerställas året om i hela landet. Stålindustrin fraktar kol, koks, kalk och järnmalm samt färdiga stålprodukter sjövägen oavsett årstid. Det är därför viktigt för stålindustrin att vinterväghållning på sjövägen, det vill säga isbrytning, likställs med vinterväghållning på väg och järnväg och finansieras på samma sätt via Trafikverkets anslag för drift och underhåll. Sjöfartsverket kan fortsätta med att ha det operativa ansvaret.

Staten måste också skyndsamt ta fram en investeringsplan för nya isbrytare, eftersom de gamla är uttjänta och behöver ersättas fram till 2030. Finansiering bör ske över den statliga budgeten: med anslag eller via den nationella planen för transportsystemets utveckling.

  • Anslagsfinansiera anskaffning och drift av isbrytare.