Prioritera infrastruktursatsningar som är viktiga för godstransporter

Stora delar av svensk industri finns på landsbygden och är helt beroende av fungerande infrastruktur för godstransporter. Att prioritera landsbygdens vägar och järnvägar är att prioritera svensk industri, dess export och i förlängningen en tryggad välfärd.

Sverige är ett av Europas till ytan största länder men befolkningen koncentreras alltmer till de större städerna. Det skapar en utmaning i den långsiktiga infrastrukturplaneringen som fordrar hårda prioriteringar. Det är dock viktigt att stad och gles-/landsbygd inte ställs mot varandra. Investeringar och långsiktigt underhåll krävs i hela landet. Trots kraftig ökning av medel innebär regeringens politik för perioden 2018–2029 att standarden på de mer lågtrafikerade delarna av väg- och järnvägsnätet successivt kommer att försämras.

Stora delar av svensk industri ligger på landsbygden och är helt beroende av fungerande vägar och järnvägar från gruva till stålverk, från skog till sågverk och därefter till hamnar. Sverige är ett stort exportland och merparten av de produkter som svensk industri producerar exporteras utanför landet. Dessa exportintäkter är ryggraden i svensk ekonomi.

Att prioritera landsbygdens vägar och järnvägar är att prioritera svensk export och därmed en tryggad välfärd. Därför är det viktigt att från statens sida bland annat säkra en långsiktigt stabil finansiering till underhåll av järnvägsnätet och att upprätta en underhållsplan. Likaså är det angeläget att infrastrukturåtgärder samordnas mellan de skandinaviska länderna och anpassas till TEN-T (transeuropeiska nätverket för transporter).

  • Prioritera infrastruktursatsningar som är viktiga för godstransporter.