Säkra industriklivet

Industriklivet gör det möjligt för svensk gruv- och stålindustri att fortsatt leda utvecklingen mot hållbar produktion. Det därför viktigt att trygga Industriklivets finansiering över tid.

Att minska de direkta miljö- och klimatpåverkande utsläppen från gruv- och stålindustrins tillverkningsprocesser är avgörande för en hållbar produktion. Det kräver ny teknik inom flera områden. Därför är det positivt att regeringen i budgetpropositionen för 2018 lanserade Industriklivet, en långsiktig satsning om 300 miljoner kronor årligen fram till 2040 för att stödja svensk industri i omställningen mot nollutsläpp av växthusgaser.

Industriklivet omfattar stöd till företag hela vägen från forsknings- och innovationsprojekt till demonstrations och fullskaliga anläggningar.

Ett exempel på projekt som fått stöd är HYBRIT, ett gemensamt initiativ från SSAB, LKAB och Vattenfall för att utreda möjligheterna kring en pilotanläggning för fossilfri stålproduktion. Inom industrin är teknikskiften kostsamma, riskfyllda samt svåra att värdera, och därmed sällan varken möjliga eller rimliga för enskilda företag att ensamma finansiera och implementera.

Genom samverkan mellan olika aktörer, både kring tekniska lösningar och finansiering, kan svensk gruv- och stålindustri fortsätta leda utvecklingen mot hållbar produktion.

Industriklivet är ett utmärkt exempel på hur regeringen kan facilitera sådan samverkan. Det är också viktigt att få en bred politisk samsyn som tryggar Industriklivets finansiering över tid.

  • Stålindustrin vill se en blocköverskridande överenskommelse om finansiering av Industriklivet.