Slopa indexering och automatiskt höjda skatter

En årlig automatisk och schablonmässig uppräkning av ett antal skatter kommer på sikt innebära väsentligt ökade kostnader för stålföretagen. Beslut om skattenivåer bör med hänsyn till omvärdsförändringar fattas av den folkvalda riksdagen.

Inför budgetpropositionen för 2016 presenterade regeringen en ny modell för årlig omräkning av energi- och koldioxidskattesatserna för fossila bränslen som grundar sig på den allmänna prisutvecklingen (KPI) och utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP).

Samma modell tillämpas från och med 2019 även på skattesatserna för naturgas, avfall, kemikalier, viss elektronik och flygresor. Stålindustrin konstaterar att den nya modellen för omräkning i praktiken innebär en årlig automatisk och schablonmässig uppräkning av dessa skatter som över tid kommer att innebära väsentligt ökade kostnader för företagen. Nominellt höjs skatterna således snabbare än den allmänna prisutvecklingen och exempelvis kommer punktskatten på diesel att höjas med närmare 45 procent under de kommande sju åren. Det påverkar givetvis företagens transportkostnader.

Omräkning av skattesatser görs normalt för att bibehålla den av riksdagen beslutade skattenivån. Genom regeringens nya modell byggs istället permanenta, kontinuerliga skattehöjningar som inte beaktar omvärldsförändringar in i budgetprocessen.

Stålindustrin är skeptiskt till denna utveckling, både för de specifika skatterna som nu omfattas av modellen och principiellt. Beslut om skattenivåer bör fattas på ett transparent sätt av den folkvalda riksdagen, något som denna ordning inte medger.

  • Slopa den nyligen införda indexeringen och uppräkningen av skatter.