Tillåt 74-tons lastbilar på fler vägar

74-tons lastbilar medför effektivare transporter och det stärker industrins konkurrenskraft, samtidigt minskar klimat- och miljöpåverkan. Stålindustrin vill se en snabbare implementering av vägnät för 74-tons lastbilar.

Höganäs AB har sedan 2016 haft dispens för att testa en 74-tonslastbil. Lastbilen kan transportera två istället för en container med metallpulver från Höganäs till hamnen i Helsingborg.  Källa: Höganäs AB

I Sverige har forskning och testverksamhet kring effektivare lastbilstransporter genom ökad lastkapacitet bedrivits under lång tid. Att höja den tillåtna maxvikten innebär minskad transportkostnad per ton, minskad bränsleförbrukning och därmed även minskad miljöpåverkan. Vägslitaget ökar dock inte, tack vare fler hjulaxlar.
Trots att Finland, till stor del mot bakgrund av svensk forskning, höjde den tillåtna maxvikten för lastbilar redan 2013 dröjde det ända till 2017 innan den svenska regeringen kom till skott med en förändrad reglering.

I och med lagändringen som följde av propositionen stärker regeringen näringslivets konkurrenskraft genom effektivare transporter, samtidigt som de klimat och miljöpåverkande utsläppen från vägtransporter kan minska. Därmed utgör arbetet med tyngre lastbilar ett utmärkt exempel på hur rätt utformad transportpolitik kan svara upp mot flera angelägna behov på samma gång. Det visar också att viktiga förbättringar i transportsystemet kan nås genom att bättre utnyttja den befintliga infrastrukturen.

Trafikverket har själva angett att de vill att hela det statliga vägnätet ska bli BK4, det vill säga en bärighetsklass som klarar 74-tons lastbilar, men menar samtidigt att det kan ta två planperioder vilket betyder år 2041. Det första vägnätet som öppnades 2018 omfattar 12 procent av det statliga vägnätet.

Stålindustrin vill se en högre ambitionsnivå för snabbare implementering av BK4 och 74-tonslastbilar för att nyttorna ska komma samhället till del.

  • Möjliggör 74-tons lastbilar på fler vägar