Jernkontorets Eva Blixt talade vid INCITE-invigning

Den 21 juni 2024 lanserade EU-kommissionen sitt nya innovationscenter, INCITE, med över 900 anmälda varav 250 på plats i Sevilla. Jernkontorets Eva Blixt talade i en av paneldiskussionerna som var del av ingivningen.

Jernkontorets Eva Blixt i panelsamtal tillsammans med Benoit Serger från EU-kommissionen, moderator Anna Gumbau, Barbara Freund från tyska Miljödepartementet och Christian Scheible, European Environmental Bureau.

I fredags, den 21 juni, invigde EU-kommissionen sitt nya innovationscenter INCITE, Innovation Centre for Industrial Transformation and Emissions, i Sevilla. På plats fanns 250 deltagare och ytterligare 750 medverkande digitalt. Centret kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av teknologier och innovationer inom ramen för EU:s industriutsläppsdirektiv (IED). Målet är att förbättra företags miljöprestanda och snabba upp tillståndsprocesserna genom att integrera de senaste tekniska framstegen. Vid lanseringen diskuterades INCITE-centrets fokusområden: industriutsläppsdirektivet och tillståndsgivning, forskningsmedel samt hållbara investeringar.

Viktigt initiativ för snabbare tillstånd och hållbara satsningar

Genom att sammanställa och utvärdera nya processtekniker för den tillverkande industrin och dess leverantörer kommer INCITE att underlätta snabbare hantering av tillstånd för nya tekniker. Detta är avgörande för både medlemsstater och företag som strävar efter att ligga i framkant. Centret kommer även att samarbeta med olika aktörer för att skapa sektorsspecifika scoreboards, med initialt fokus på energiintensiva industrier.

Jernkontorets Eva Blixt i panelsamtal

Under lanseringseventet deltog Jernkontorets IED-expert Eva Blixt i en paneldiskussion med representanter för EU-kommissionen, medlemsstater, miljöorganisationer och industri. Dessa parter är de som idag förhandlar BREF- och BAT-slutsatser, alltså vad som är att betrakta som bästa tillgängliga teknik för specifika processer (BAT – Best Available Techniques, BREF – BAT-referensdokument). Diskussionen rörde kopplingen mellan INCITE, IED och den så kallade Sevillaprocessen, som ska specificera kraven på utsläpp.

Här kan du läsa mer om Sevillaprocessen.

Som representant för den europeiska industrialliansen betonade Eva Blixt vikten av att endast tillräckligt utvecklade tekniker går vidare till de tekniska arbetsgrupperna för fortsatt analys om dessa ska ingå i BAT-slutsatserna, som listar bästa tillgängliga teknik och som är basen för tillståndsgivning. En annan viktig fråga som togs upp var hur INCITEs analyser ska göras och vem som ska ingå i bedömningsarbetet av tekniker i tidigare utvecklingsstadier.

Stålindustrin kommer vara en av de allra första sektorer som diskuteras inför revideringen av den BREF (BAT-referensdokument) som reglerar tillverkningen av järn- och stål, en revidering som planeras starta 2026. Eftersom transformationen mot fossilfrihet har inletts och en rad helt nya tekniker och kombinationer av tekniker är del i denna, kommer INCITEs arbete bli mycket viktigt.

Viktigt med svenskt engagemang

Det är avgörande att Sverige engagerar sig i INCITE från start. Eftersom reglerna för INCITEs arbete ännu inte är fastställda, är det viktigt att näringslivet, myndigheter, institut och akademi samarbetar för att förstärka Sveriges inflytande. Naturvårdsverket innehar Sveriges plats i Sevilla och BREF-arbetet, men för att lyckas med INCITEs uppdrag behövs ytterligare kompetens från forskning och utveckling.

– INCITE kommer att spela en central roll bland annat i hur framtidens tillståndsprocesser kommer se ut. Därför är det mycket viktigt att Sverige och svensk industri är aktiva och tar del i detta arbete, säger Jernkontorets Eva Blixt.

Lär dig mer om INCITE 12 september!

Den 12 september kommer det strategiska innovationsprogrammet Metals & Minerals att arrangera ett event för att belysa betydelsen av INCITE och uppmana till svenskt deltagande. Arrangemanget äger rum på Jernkontoret och utöver representanter från INCITE deltar bland andra flera innovationsmyndigheter, Klimat- och näringslivsdepartementet, Lunds universitet, RISE och Sverim.