Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

Jernkontoret är positivt till att utredningen föreslår en fortsatt skattebefrielse för biogas och biogasol, och har inga invändningar mot förslaget om krav på anläggningsbesked.

Biogasanläggning i Nynäshamn. Foto: Johan Bjurer, Mostphotos.

Remissvar till finansdepartementet, Fi2020/01997/S2
Jernkontorets diarienr: 35/20

Yttrande över Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol, Fi2020/01997/S2


Sammanfattning

Jernkontoret är positivt till att utredningen föreslår en fortsatt skattebefrielse för biogas och biogasol, och har inga invändningar mot förslaget om krav på anläggningsbesked.

Synpunkter

Jernkontoret välkomnar utredningens förslag om en fortsatt skattebefrielse för biogas och biogasol. Det är nödvändigt att på det sättet stimulera och skapa förutsättningar för både ökad produktion och användning av biogas och biogasol, samt möjliggör för industrin att fortsätta sträva mot fossilfrihet.

Jernkontoret har heller inget att invända mot förslaget om att villkora skattebefrielsen med anläggningsbesked, men framhåller vikten av att Energimyndigheten snarast utarbetar vägledningar för de aktörer som kommer att omfattas av kraven.

Samtidigt ser Jernkontoret ett visst bekymmer med konsekvenserna som förslaget får för fjärrvärmemarknaden där industrin är intressent både som leverantör av restvärme och som köpare av produkten värme. Att biooljor som idag utgör spetslast i fjärrvärmesystemen nu beskattas kan både leda till ökad användning av fossila bränslen, samt högre kostnader. Det är olyckligt att inte regeringen har kunnat pröva möjligheten till förlängt godkännande från EU-kommissionen för skattebefrielse för dessa oljor.


Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Pär Hermerén, handläggare