Lättnader i stöd genom nedsatt energiskatt till följd av covid-19-pandemin

Jernkontoret har inga invändningar mot finansdepartementets förslag att möjliggöra stöd till företag som drabbats av ekonomiska bekymmer till följd av covid-19-pandemin.

Remissvar till finansdepartementet
Jernkontorets diarienr: 72/20

Yttrande över Lättnader i stöd genom nedsatt energiskatt till följd av covid-19-pandemin, Fi2020/03876


Jernkontorets synpunkter

Jernkontoret anser att förslaget att möjliggöra stöd till företag som drabbats av ekonomiska bekymmer till följd av covid-19-pandemin genom nedsättning av energiskatten är ett lämpligt verktyg bland många för att möta det svenska näringslivets utmaningar i det aktuella läget. Jernkontoret vill också påpeka att även företag som sedan tidigare har en nedsättning av energiskatten har drabbats ekonomiskt av pandemin.

Jernkontoret har inga invändningar mot förslaget.

Bakgrund

I promemorian föreslås att företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi. Den begränsade tidsperioden omfattar 1 mars 2020–30 juni 2021.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.


Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Pär Hermerén, handläggare