SKGS i samtal med Lorentz Tovatt (MP): ”Vi måste använda elen mer effektivt”

Inför valet i september har SKGS intervjuat partiernas energipolitiska talespersoner. I den här intervjun redogör Miljöpartiets energipolitiske talesperson Lorentz Tovatt för partiets energipolitik och hur den påverkar svensk industri. SKGS, som står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet, är ett samarbete mellan branschorganisationerna i frågor som rör energiförsörjningen i Sverige.

Lorentz Tovatt, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet. Foto: Fredrik Hjerling.

Hur ser Miljöpartiet på elbehovet i framtiden?

”Det är uppenbart att vi kommer få ett ökat elbehov, och då är det viktigt att komma ihåg att man kan möta det på minst två sätt. Det ena är nyproduktion och det andra är att vi måste använda elen mer effektivt. Vi tror att båda de delarna behövs. Vi ska inte minst bygga ut havsbaserad vindkraft och parallellt med det ska vi göra en storskalig energieffektivisering.

Vi kommer få ett ökat behov, och huruvida det blir en fördubbling eller inte är svårt att säga. Det man ganska snabbt kan konstatera om man gör en historisk tillbakablick är att alla de prognoser som tidigare har pekat på kraftfulla ökningar har slagit fel. Sverige har inte ökat elkonsumtionen under de senaste 30 åren, så man ska vara lite försiktig med sådana prognoser, men vi ser absolut en ökning framför oss. Storleken på ökningen kommer bero på hur bra vi är på att energieffektivisera, och där tycker jag att vi ska bli mycket bättre.”

Hur vill Miljöpartiet säkerställa en tillräcklig grad av planerbar elproduktion?

”Vi kommer att få en betydligt större andel väderberoende elproduktion i systemet, och på sikt kommer den att vara väldigt stor, och den kommer växa helt oavsett. Då finns det två sätt att hantera det. Det ena är att bygga ut den typen av tekniklösningar som kan hantera och komplettera det, och det är ju allt från batterier till vätgas och liknande. Den andra strategin är att vi blir mer flexibla i vår användning av el. Det är något som jag tror har en outnyttjad potential när det kommer till flexibilitet och hur elkunderna beter sig och vilken teknik de har installerat hemma. På sikt kommer vi att ha en väldigt hög andel väderberoende elproduktion som kommer att kompletteras med en rad tekniker som gör att systemet hänger ihop bättre.”

Hur ser Miljöpartiet på den pågående debatten om ny kärnkraft och förslaget om mindre, modulära reaktorer?

”Jag tror inte att ny kärnkraft kommer att komma överhuvudtaget. Vi ser just nu en global trend att den förnybara elproduktionen växer rekordartat. 2020 var 90 procent av all ny elproduktion förnybar. Den är helt enkelt billigare och bättre på en rad sätt. 

De här små reaktorerna har det forskats på i 50 år redan och där har man inte kommit så långt. Jag tror inte att de kommer att slå igenom, men det är väl inte omöjligt att tänka sig det.

Däremot tror jag ändå inte att det är en lösning för Sverige, när det gäller det förnybara har vi bäst förutsättningar i världen. Då anser Miljöpartiet att vi ska välja den vägen.”

Hur vill Miljöpartiet säkerställa en tillräcklig kapacitet i elnäten?

”Det råder inget tvivel om att vi behöver öka investeringarna i elnäten, både i nya ledningar men också rusta upp de som finns för att öka kapaciteten, och det gäller alla delar av nätet.

Vi kommer fortsatt att ha väldigt stora investeringsbehov, och vi behöver parallellt titta på hur man snabbar på tillståndsprocesser och göra dem så snabba som möjligt. Idag tar det för lång tid.

Jag vill också lyfta behovet av smart teknik, att elnäten måste bli smartare och kunna hantera en mer flexibel marknad. Svenska kraftnät borde bli mer framåtsyftande och till exempel titta på nya metoder för att hålla uppe spänningen i nätet eller att reglera frekvensen. Där finns det mycket att göra.”

En av industrins prioriteringar är el till ett rimligt pris – hur vill Miljöpartiet förhindra att el blir oerhört dyrt under vissa perioder?

”Nyproduktion är avgörande. Det kommer att vara en period nu framöver där vi kommer att ha de här investeringsbehoven på nätsidan, och den kostnaden måste ju någon ta. I slutändan kommer det att bli kunderna. Men man får se det händer på kort och lång sikt. När det gäller all den nya produktionen som kommer in som förnybar så pressar den priserna neråt, och det gynnar ju industrin.

Vi har fortfarande EU:s lägsta elpriser för industrin, och det beror mycket på att vi har fått in mycket ny vindkraft. För att vi ska kunna få in ännu mer vindkraft för att pressa priserna ytterligare så behöver vi göra investeringar i nätet. Den kostnaden finns där oavsett, men på sikt kommer det att generera lägre elpriser totalt sett, vilket jag tycker är det viktiga i sammanhanget.”

Vilka konkreta förslag har Miljöpartiet för att effektivisera tillståndsprocesserna och göra dem mer förutsägbara?

”Nätkoncessionsutredningen kom för ett tag sedan, och vi har gått vidare med ganska mycket av dess förslag. Nu återstår det att se vad det får för effekt, men vi stänger inte dörren för att titta på fler av de förslag som den utredningen kom med. Vi är öppna för nya förslag och alternativ.  

Men det får inte gå så långt att man tummar på miljökraven. De finns där av en anledning, och de behövs. Vi har varit drivande för att klimatnyttan ska in i miljöbalken på ett tydligare sätt, men det ska får inte ske på miljöns bekostnad.

Det blir alltid en avvägning, men klimatet måste ha en tung röst i de här sammanhangen. Om det är en investering som helt uppenbart och tydligt har en stor klimatnytta, ja då ska den väga tungt i bedömningarna.”

På vilket sätt är Miljöpartiets energipolitik bäst för industrin?

”Vi är det parti som är villiga att röja undan flest hinder för att kunna realisera ny förnybar kraftproduktion. Det lokala inflytandet fungerar inte på ett bra sätt, varken för kommunerna eller för de som vill bygga vindkraftverken. Vi vet också att Försvarsmakten inte har en konstruktiv inställning till vindkraftsproduktion. Det där är saker som vi vill ta tag i på riktigt.

Det skulle innebära att vi skulle kunna förverkliga upp emot 100 TWh havsvindkraft till 2040. Det är något som på riktigt och kraftfullt skulle kunna få ned elpriset i Sverige, inte minst i södra Sverige. Inget annat parti vill gå lika långt som vi när det gäller att realisera havsbaserad vindkraft, som har den största potentialen att kunna pressa ner priserna.

Vi har varit pådrivande för ”morötter” för energieffektivisering, till exempel inom industrin. Det handlade om statsbidrag som försvann i den senaste budgeten som riksdagen antog. Vi anser att det behövs ett stöd till industrin för energieffektiviseringsåtgärder.”

_______________________

Läs alla SKGS-intervjuer med riksdagspartiernas energitalespersoner här:

Om SKGS

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, Svemin och Jernkontoret i frågor som rör energiförsörjningen i Sverige. Läs mer på www.skgs.org

Elförsörjningen i fokus

Frågan om en säker elförsörjning är en av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu. Läs mer under Vi tycker.