Agenda 2030-kompass för ökad samhällsnytta

Sverige är en bra plats för ståltillverkning och svenska stålprodukter har en stark roll när samhällsnytta genereras globalt. Svensk stålindustri har i visionen för 2050 som mål att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) och de svenska stålföretagen bedriver Jernkontoret forskning kring begreppet samhällsnytta och hur stålindustrin ska nå sin gemensamma vision. Just nu pågår utveckling av en Agenda 2030-kompass, ett verktyg för att styra utvecklingen i linje med FN:s globala mål och för ökad samhällsnytta. 

Endast samhällsnyttiga produkter lämnar företagen

År 2050 lämnar bara samhällsnyttiga produkter den svenska stålindustrin enligt det tredje åtagandet i stålindustrins gemensamma vision. Både samhällsnyttiga produkter och samhällsnytta är relativa begrepp. Dessa måste tolkas på både kort och lång sikt, regionalt och globalt samt för produkter och processer. Arbetet med att nå det tredje åtagandet bedrivs med övertygelsen att samhällsnytta i fokus stärker svensk stålindustris konkurrenskraft, att svenska stålprodukter har en stark roll för samhällsnytta globalt och att Sverige är en särskilt bra plats för ståltillverkning.

Samarbete om samhällsnytta

För att ta reda på mer om hur begreppet samhällsnytta kan användas och förstås inledde Jernkontoret, stålindustrin och Stockholm Environment Institute 2015 ett samarbetsprojekt. Syftet var att generera en djupare förståelse för begreppet samhällsnytta och för vad stålindustrin och andra aktörer måste göra för att bidra till ett hållbart samhälle och skapa samhällsnytta. Projektet resulterade bland annat i ett förslag på tio strategiska punkter i en handlingsplan för samhällsnytta och en scenariorapport till 2050.

Under 2016 startade ett nytt tvåårigt projekt med avstamp i handlingsplanen för att utveckla en "samhällsnyttokompass" som styr mot åtagandet om samhällsnytta 2050 med FN:s 17 globala mål och Agenda 2030 som utgångspunkt. En prototyp av en Agenda 2030-kompass presenterades i juni 2018.

Sent 2018 beviljades ett projekt inom ett av Vinnovas strategiska innovationsprogram Metalliska material för att ta prototypen till en internationellt användbar fullskalemodell. Projektet kommer att pågå fram till 2022.

FN:s globala mål

Läs mer:

Därför har vi ett forskningsprojekt om samhällsnytta

Genom att erbjuda produkter som alla människor behöver i sin vardag skapas en hållbar framtid. Stålindustrin spelar en viktig roll i Sveriges utveckling. Genom omfattande export bidrar branschen till Sveriges välstånd. Utvecklingen av industrin och samhället påverkas av omvärldsförändringar som globalisering, individualisering, digitalisering, urbanisering och klimat. Dessa måste beaktas när företagen och politiken aktivt skapar förutsättningar för en process- och produktutveckling som kan bidra med samhällsnytta.

I stålindustrins vision för 2050 åtar man sig att leda teknikutvecklingen, föda kreativa individer och skapa samhällsnytta. De aktörer som säkerställer att de är samhällsnyttiga kommer att ha existensberättigande när fler medvetna kunder och konsumenter ställer allt högre krav.

Projekten med SEI drivs gemensamt i en samskapande process (co-creation process), där respektive organisations kunskaper utnyttjas och kombineras med inbjudna deltagare från samhället i stort; akademi, politik, myndigheter och företag.