Vatten − livsnödvändigt, även för stålindustrin

Stålindustrin behöver stora mängder vatten för sina processer. Alla anläggningar ligger därför i närheten av vatten. 

Vatten används främst som kylmedium i direkt kontakt med stålprodukterna, till exempel i stränggjutningsanläggningar och varmvalsverk, men även som indirekt kylning. Vatten används också för rening av processgaser och som smörjmedel, samt som skölj- och spolvatten vid exempelvis betning.

För järn- och stålindustrin är det därför viktigt att ha tillgång till vatten av god kvalitet och i tillräcklig kvantitet samt att se till att vattenutsläpp uppfyller kraven på god vattenkvalitet – vatten är stålindustrins viktigaste ekosystemtjänst.

Inom stålindustrin används vatten främst som kylmedium. Bilden visar en tråddusch. Foto: Stig-Göran Nilsson. Jernkontorets bildbank.

Rening och recirkulering av vatten

Sverige var tidigt ute med en miljöskyddslag (1969) och järn- och stålindustrin påbörjade också tidigt miljöförbättringar. Redan på 1970-talet började moderna vattenreningsprocesser användas.

Alla svenska stålproducenter är miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001, där det ingår som princip att årligen revidera sin miljöprestanda med krav på kontinuerlig förbättring. Det kan till exempel handla om att öka recirkulering av redan använt vatten och därmed minska konsumtionen av ingående vatten, eller att återvinna metaller i förorenat vatten och därigenom släppa ut ett renare vatten och samtidigt återanvända värdefulla metaller.
Läs mer om processernas miljöpåverkan och åtgärder som minskar utsläpp.

Rening av cirkulerande vatten från ett stångvalsverk. Foto: Stig-Göran Nilsson. Jernkontorets bildbank.

Nationell vattenstrategi

Näringsdepartementet arbetar sedan i januari 2020 med att samordna näringslivets vattenhushållning. Arbetet ska leda fram till en sammanhållen strategi för effektiv och hållbar vattenhushållning. Jernkontoret är engagerat i arbetet genom dialog med näringsdepartementets samordnare. Jernkontoret medverkar även i andra projekt som arbetar med att förebygga framtida vattenbrist, till exempel i samarbeten med SMHI och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

EU:s vattendirektiv är "fit for purpose"

EU:s vattendirektiv (Water Framework Directive) innebär att medlemsländerna ska säkerställa vattenkvaliteten, samt skydda och förvalta sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Under 2019 gjorde Europakommissionen en av lag föreskriven granskning av det tjugo år gamla direktivet, en så kallad hälsokontroll. Syftet med granskningen var att undersöka om vattendirektivet fortfarande är ändamålsenligt, kostnadseffektivt, ger mervärde för EU, samt om direktivet överensstämmer med övrig lagstiftning.  Kommissionens slutsats var att Vattendirektivet i stort är "fit for purpose", vilket betyder att direktivet inte ska revideras. De brister som identifierades kan enligt kommissionen åtgärdas genom en förstärkt implementering.

Den svenska järn- och stålindustrin är starkt påverkad av EU:s vattendirektiv. Jernkontoret anser att direktivet på många sätt är bra, men att det i flera avseenden skulle ha behövts revideras.

Swedish Water Alliance

Swedish Water Alliance (SWA) är ett nätverk och samarbete mellan Svenskt Näringsliv, Svenskt Vatten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Lantbrukarnas Riksförening och Energiföretagen Sverige.

Målet med samarbetet är att gemensamt hantera de vattenfrågor på EU-nivå och nationellt som berör alla sektorer, samt att arbeta fram gemensamma lösningar. Arbetet samordnas av Jernkontoret. Även Svemin, Skogsindustrierna, IKEM, TEKO, Nordic Galvanizers och Scandinavian Copper Development Association deltar i arbetet.

 

Ta del av fler vattenrelaterade artiklar, nyheter och remissvar