Stålmarknaden

Svenska stålföretag har specialiserat sig inom olika produktsegment där de tillverkar högt förädlade stålsorter och produkter. Många företag är världsledande. Större delen av det stål som tillverkas i Sverige exporteras.

Starkt fokus på olika marknadsnischer 

I hård internationell konkurrens har svensk stålindustri år efter år rationaliserats. Företagen är idag starkt specialorienterade och riktar sina erbjudanden till kunder inom olika valda marknadsnischer.

Sveriges marknadsandel för stålförsäljning globalt ligger endast på runt tre promille, men om man ser på försäljning till de olika segment som svensk stålindustri koncentrerar sig på, så är bilden en annan. Inom utvalda segment har svenska stålföretag betydande marknadsandelar och intar inom många nischområden en världsledande ställning.
Läs mer om världsledande stålföretag

Större delen av produktionen exporteras

Största delen av de produkter som stålföretagen tillverkar – till exempel plåt, band, tråd, stång, profiler och rör – går på export till omkring 150 mottagarländer (2019). För stålindustrin har därför det handelspolitiska klimatet stor betydelse och vikten av frihandel kan inte överskattas.

Största marknaden för svenskt stål finns inom EU. Tyskland är det största mottagarlandet. USA är också en viktig marknad och på senare år har försäljningen till i Kina ökat markant.  

Eftersom svensk stålindustri koncentrerar sig på att tillverka kvalificerade stålsorter och produkter, måste stål av i huvudsak standardkvaliteter importeras. En stor del av allt stål som används i Sverige importeras. Att Sverige exporterar högförädlat stål och importerar standardprodukter medför att ett betydande handelsöverskott genereras varje år. 

Läs mer om svensk utrikeshandel med stål

Effektiva transporter nödvändigt för svensk stålindustri

För att svenska stålföretag ska kunna konkurrera på världsmarknaden - trots att Sverige ligger där det ligger - är tillgång till välfungerande infrastruktur i kombination med effektiva och konkurrenskraftiga transporter nödvändiga.

Dels krävs transporter av produkter till exportmarknaderna, dels måste stora mängder insatsvaror som krävs för tillverkningen av stålet transporteras till stålverken. 
Läs mer om transporter och infrastruktur

Fri och rättvis handel

För stålindustrin är ett gynnsamt handelspolitiskt klimat med fri och rättvis handel av mycket stor betydelse. World Steel Association sammanställer huvudsakliga handelsflöden för stål globalt och så här så det ut 2016:

 

EU:s handelspolitik är gemensam för medlemsstaterna eftersom EU är en tullunion. Handelsfrågor i EU hanteras av EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet. De drivs av stålindustrins europeiska intresseorganisationer Eurofer (the European Steel Association) och ESTA (the European Steel Tube Association), i vilka Jernkontoret representerar den svenska stålindustrin.