Nya arkivkommittén

Inom Jernkontorets bergshistoriska utskott finns en arkivgrupp, Nya arkivkommittén, som arbetar för att stålindustrins arkiv ska bevaras för framtiden och användas för forskning och andra ändamål. Kommittén arrangerar seminarier och andra aktiviteter.

Järn- och stålindustrins arkiv är en rik skatt som behöver omhändertas och bevaras för framtiden. Äldre arkiv är ofta väl bevarade och speglar företagens historia från gammal tid, men tyvärr är de senare decenniernas arkivmaterial – ofta i digital form – inte omhändertaget i samma utsträckning. Det finns en stor förbättringspotential inom området långtidssäkrade e-arkiv för digitala handlingar. Också 2000-talets stålindustrihistoria måste kunna skrivas i framtiden.

Inom Jernkontorets bergshistoriska utskott finns en arkivgrupp, Nya arkivkommittén, som arbetar för att sätta fokus på stålindustrins arkiv, bidra till att de bevaras för framtiden och verka för att de används såväl för forskning som för andra ändamål.

Syftet med arbetet är också att skapa ett nätverk för arkivansvariga och arkivintresserade personer inom branschen. Nya arkivkommittén arrangerar även seminarier och andra aktiviteter.

Ordförande för Nya arkivkommittén: Anders Nordebring

I skriften Järn- och stålindustrins arkiv – framtidens historia finns information om Nya arkivkommitténs verksamhet, kontaktuppgifter samt en lista över ett urval av arkiv och arkivföreningar i landet.

Aktiviteter och seminarier

Arkivkonferens, 3 november 2020

En digital halvdagskonferens som spelades in och föreläsningarna kan ses i efterhand. På programmet:

  • Om Bergshistoriska utskottet, Olle Wijk, Bergshistoriska utskottets ordförande
  • Bergshistoriska utskottets arbete med arkivfrågor, Anders Nordebring, Bergshistoriska utskottet och Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala
  • Ju närmare i tiden desto sämre källäge. Den mödosamma beskrivningen av stålindustrins digitalisering, Birgit Karlsson, Göteborgs universitet
  • Digitalt bevarande i 100 000 år. E-arkivering inom företag, Anastasia Pettersson, Näringslivets arkivråd
  • Arkivens roll i strategiskt historiebruk, Anders Houltz, Centrum för näringslivshistoria
  • Den svenska arkivsektorn och företagsarkiven, Per Lundin, Svenska arkivförbundet